STATUT

FUNDACJI ZŁOTY POCIĄG

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Fundacja pod nazwą FUNDACJA ZŁOTY POCIĄG (zwana dalej Fundacją), ustanowiona przez: Piotra Kopera i Dorotę Koper zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Rafała Wojciechowskiego w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu 53-125 przy al. Kasztanowej 3A, lokal 207, w dniu 6 kwietnia 2017 r., działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 40) oraz niniejszego Statutu (zwanego dalej Statutem).

 

§ 2

 

1. Fundacja posiada osobowość prawną, własny znak graficzny oraz pieczęć, którymi posługuje się celem realizacji swoich celów statutowych.

2. Siedzibą Fundacji jest Wałbrzych.

3. Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 3

 

1. Fundację powołano na czas nieokreślony.

2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacji, może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 4

 

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek.

2.Fundacja może przystępować również do fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji polskich i międzynarodowych w szczególności o podobnym celu działania.

3. Fundacja może prowadzić w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie służącym realizacji jej celów statutowych przeznaczając w tym zakresie osiągany dochód.

 

 

§ 5

 

Fundacja może ustanawiać odznaki, wyróżnienia, nagrody i medale honorowe oraz przyznawać je osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla Fundacji.

 

Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 6

 

Fundacja została powołana w celach prowadzenia wszechstronnej działalności dotyczącej:

1)     ustalanie miejsc ukrycia lub przechowywania obiektów, rzeczy lub instalacji o charakterze zabytkowym lub posiadających wartość muzealną, kolekcjonerską albo naukową w szczególności dotyczących lat 1918-1945;

2)     odzyskiwanie ukrytych, zaginionych, skradzionych lub porzuconych obiektów, rzeczy lub instalacji o charakterze zabytkowym lub posiadających wartość muzealną, kolekcjonerską albo naukową w szczególności dotyczących lat 1918-1945;

3)     ochrony zabytków;

4)     wspieranie ruchu kolekcjonerskiego;

5)     wspieranie i promowanie muzealnictwa;

6)     organizowanie odczytów, spotkań lub konferencji;

7)     technicznego, szkoleniowego lub finansowego wpierania innych osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej podejmujących lub realizujących działania zbieżne z celami statutowymi Fundacji;

8)     odkrywania, ochrony oraz opieki miejsc pamięci, walk i męczeństwa w szczególności dotyczących wydarzeń z lat 1918-1945 na obecnym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza Jej granicami;

9)     pozyskiwanie funduszy na realizację celów statutowych Fundacji.

 

§ 7

Dla realizacji swoich celów Fundacja może podejmować i prowadzić działalność gospodarczą.

 

§ 8

 

Cele działania Fundacji mogą ulec zmianie.

 

 

 

 

Majątek i dochody Fundacji

§ 9

 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej istnienia.

§ 10

 

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1)     darowizn, spadków i zapisów;

2)     subwencji osób prawnych oraz dotacji;

3)     dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

4)     wpłat pieniężnych oraz dochodów z majątku ruchomego i nieruchomości;

5)     działalności gospodarczej podjętej i prowadzonej przez Fundację;

6)     grantów i wpłat pieniężnych przekazywanych w ramach pomocy zagranicznej;

7)     odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych.

 

 

§ 11

 

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, ze stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

§ 12

 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym własnym majątkiem.

 

Organy Fundacji

 

§ 13

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem.

 

§ 14

1.     Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Fundatorów.

2.     Zarząd składa się z jednego do pięciu Członków Zarządu.

3.     Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu wybierany przez Członków Zarządu, który również reprezentuje Fundację na zewnątrz. Pod jego nieobecność zastępuje go wyznaczony przez Prezesa Zarządu lub wyłoniony przez Zarząd Członek Zarządu.

4.     Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, powoływani są na czas nieokreślony.

5.     Fundatorzy mogą wyznaczyć samych siebie jako Członków Zarządu, w tym jednego z nich jako Prezesa Zarządu.

6.     Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu.

7.     Każdy Członek Zarządu może zwrócić się do Zarządu o zwrot udokumentowanych kosztów podróży związanych z wykonywaniem swoich funkcji Członka Zarządu.

8.     Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, chyba, że postanowienia Statutu stanowią inaczej.

9.     W przypadku zaciągania przez Fundację zobowiązania w kwocie przekraczającej kwotę 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) wymagana jest zgoda co najmniej dwóch Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu określi jego Regulamin.

10.  Zarząd pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu lub wyznaczonego przez niego Członka Zarządu w sytuacji uzasadnionej rzeczową potrzebą, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku. Szczegółowy tryb zwoływania Zarządu określi jego Regulamin.

 

§ 15

 

Utrata członkostwa w Zarządzie następuje wskutek:

1) braku uczestnictwa w pracach Zarządu;

2) skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo;

3) długotrwałej choroby uniemożliwiającej faktycznie realizację funkcji Członka Zarządu;

4) śmierci Członka Zarządu;

5) zrzeczenia się funkcji Członka Zarządu.

 

§ 16

Szczegółowe zasady i tryb procedowania w przedmiocie utraty członkostwa w Zarządzie określi jego Regulamin.

§ 17

Zarząd w szczególności:

1)     realizuje statutowe cele Fundacji;

2)     składa w imieniu Fundacji oświadczenia woli wobec innych podmiotów przez Prezesa Zarządu lub działających wspólnie dwóch innych Członków Zarządu;

3)     zarządza majątkiem Fundacji;

4)     przyjmuje subwencje, darowizny, zapisy i spadki;

5)     organizuje i nadzoruje działalność gospodarczą Fundacji w razie jej podjęcia i prowadzenia;

6)     uchwala swój Regulamin;

7)     podejmuje uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji lub jej likwidacji;

8)     podejmuje uchwały we wszelkich innych sprawach dotyczących Fundacji nie zastrzeżone wyraźnie przez Statut dla innego organu Fundacji.

 

§ 18

1.Zarząd może powołać Radę Programową Fundacji o charakterze doradczym i opiniodawczym w składzie od trzech do pięciu osób, zwanej dalej Radą.

2. Powołanie Rady jest obligatoryjne w razie pobierania przez Członków Zarządu wynagrodzenia. Stosowne umowy zawiera w imieniu Fundacji z Członkami Zarządu Przewodniczący Rady.

3. W razie pobierania wynagrodzenia przez Członków Rady stosowne umowy zawiera z nimi w imieniu Fundacji Prezes Zarządu.

4. Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie i Radzie.

5. Członkiem Rady może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niekarana sądownie za przestępstwo oraz dająca odpowiednią rękojmię znajomości problematyki stanowiącej cele statutowe Fundacji.

6. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów.

7. Uchwały Rady nie są wiążące dla Zarządu.

8. W przypadku powołania Rady Zarząd zapewnia jej warunki i zaplecze techniczne umożliwiające efektywne realizowanie jej zadań doradczych i opiniodawczych.

9. Do Członków Rady stosuje się odpowiednio postanowienia §14 ust.: 3,7 i 8 Statutu oraz § 15 i § 16 Statutu.

 

 

Działalność gospodarcza Fundacji

 

§ 19

Fundacja może prowadzić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza Jej granicami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, działalność gospodarczą w zakresie:

1)     działalności wydawniczej, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji;

2)     działalności telewizyjnej, radiowej, mediów elektronicznych;

3)     rozpowszechniania materiałów promocyjnych ukierunkowanych na popularyzację realizacji celów statutowych Fundacji;

4)     działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.

 

 

§ 20

Wszelkie dochody uzyskane przez Fundację z tytułu prowadzonej przez nią działalności gospodarczej mogą być przeznaczane wyłącznie na realizację jej celów statutowych.

 

 

§ 21

Uchwałę w przedmiocie podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej podejmuje Zarząd, ponosząc odpowiedzialność za całokształt wynikłych z tego skutków.

 

§ 22

Zarząd określa zasady podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.

 

§ 23

Przed podjęciem działalności gospodarczej Zarząd obowiązany jest w wypadkach określonych obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi uzyskać stosowne zezwolenie lub koncesję.

 

§ 24

1.     Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub przez wyodrębnione organizacyjnie zakłady utworzone przez Zarząd.

2.     Działalnością gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację kieruje Zarząd, natomiast wyodrębnionymi zakładami ich kierownicy powoływani i odwoływani przez Zarząd.

3.     Zarząd ustala podstawy oraz rozmiary zatrudnienia i wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.

 

Zmiana Statutu

 

§ 25

 

Zmian w Statucie dokonuje Zarząd.

 

Połączenie z inną fundacją

§ 26

 

Dla zwiększenia efektywności realizacji swoich celów statutowych Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

 

§ 27

 

Uchwałę w przedmiocie połączenia z inną fundacją podejmuje jednomyślnie Zarząd Fundacji.

 

 

 

Likwidacja Fundacji.

 

§ 28

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. O likwidacji Fundacji decydują Fundatorzy pełniący również funkcje likwidatorów.

3. O likwidacji Fundacji Zarząd powiadamia właściwego Ministra.

 

§ 29

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone przez Fundatorów na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. Fundatorzy podczas likwidacji Fundacji mają prawo odzyskać wszelki wkład finansowy oraz majątek zainwestowany w Fundację podczas trwania jej działalności.

 

Postanowienia końcowe.

 

§ 30

Statut wchodzi w życie z dniem prawomocnego zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu.

FUNDACJA "ZŁOTY POCIĄG" 

by P.K. © 2018 email: koperpawel05@gmail.com
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem